REGULAMIN

 

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Dance-On Szkoła Tańca jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. Rodzic/Opiekun powinien zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz motywować i dopilnować systematycznego przygotowywania uczestnika do zajęć.

 

 1. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.dance-on.pl.

Wszelkie płatności regulowane są:

 • do 10 dni każdego miesiąca
 • kwartalne dla Przedszkola

na konto

DANCE-ON SZKOŁA TAŃCA

Anna Kapera-Borkowska

Ul. Rolna 8, 62-002 Suchy Las


88 1240 6524 1111 0010 7604 3946

 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, grupa, miejsce zajęć, miesiąc opłaty:
 na przykład: Klaudia Nowak, Bounce Kids, Suchy Las 09/2019


Zniżka dla drugiego dziecka w rodzinie 20%
20% zniżki przysługuje również na kolejne – drugie, zajęcia


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie całego miesiąca z góry.

Z jednorazowego wejścia mogą skorzystać osoby, które pierwszy raz będą uczestniczyć w zajęciach lub w przypadku minimum dwutygodniowej choroby pod warunkiem:

  – mailowego powiadomienia o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,

    – w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.

Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny, nie skutkuje zwrotem opłaty, nie może być pomniejszona i nie obliguje Szkoły Dance-on do ponownego przeprowadzenia tych zajęć.

 Nieuiszczenie opłat w terminie, powoduje:

        –  naliczenie odsetek w wysokości ustawowej,

        –  skreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych opłat i skutkuje rozwiązaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń finansowych na drodze cywilnej.

Kwota za lekcje tańca jest stała bez względu na ilość godzin w miesiącu -na każdy miesiąc przypada około 4 tygodni.

Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca zgodnie z harmonogramem zajęć (zał. nr 2), wyłączając dni, w których wpadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek, długie weekendy, ferie. Nieodbycie się zajęć w tych dniach wyrównują się w innych miesiącach, gdzie jest 5 tygodni.

 1. Na liście uczestników jest się od momentu podpisania umowy do momentu odstąpienia od umowy oraz do zakończenia roku tanecznego do końca czerwca.

Zajęcia odbywają się 4x w miesiącu ostatnie zajęcia kończą się wraz z koncertem zakończenia roku tanecznego, w tym dniu odbywać się będą próby przed koncertem. Cena za miesiąc czerwiec nie ulega zmianie.

Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w koncercie podsumowującym rok taneczny oraz w innych koncertach wskazanych przez Szkołę Dance-on.

 1. Udział grup pokazowych w turniejach/pokazach/konkursach wskazanych przez Szkołę Dance-on, min. 2x do roku:

Uczestnik stając się członkiem grupy pokazowej przyjmuje do wiadomości, że udział w turniejach jest niezbędny dla rozwoju własnych zdolności tanecznych i funkcjonowania grupy i deklaruje aktywne w nich uczestnictwo.

Podczas zawodów tancerzy obowiązuje ustalony wcześniej image (strój, uczesanie).

Uczestnik ma obowiązek nabycia stroju pokazowego/scenicznego wskazanego przez Szkołę Dance-on. Brak stroju spowoduje przeniesienie uczestnika do grupy nie pokazowej.

Strój sceniczny jest jednym z kilku elementów świadczącym o bardzo wysokim poziomie estetyczno-artystycznym grupy.

 1. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 2. W przypadku niskiej frekwencji zajęcia mogą być połączone z inną grupą lub odwołane. Godzina zajęć może ulec zmianie.
 3. W przypadku, gdy uczestnikami zajęć są dzieci rodzic oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Wyraża również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu podczas zajęć. Jako rodzic (prawny opiekun) zobowiązuje się także do dostarczenia oraz odebrania dziecka z zajęć o wyznaczonych wcześniej godzinach.
 4. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zakupić t-shirt/body z naszym logo, co zapewni profesjonalny wygląd na zajęciach oraz odpowiedni komfort podczas ćwiczeń.
 5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się.
 7. Zajęcia mogą być prowadzone przez różnych instruktorów o właściwych kwalifikacjach.
 8. Dance-On ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką Instruktora.
 9. Uczestnik zajęć tanecznych wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby

 promocji Dance-On w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych

 organizowanych przez Dance-On i patronów.

 

 1. Odstąpienie od umowy możliwe jest przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia na adres szkoły dostępny na stronie lub przesłanie skanu na kontakt@dance-on.pl. Wzór odstąpienia dostępny jest do pobrania  na stronie www.dance-on.pl.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dance-On Anna Kapera-Borkowska, ul.Rolna 8, Suchy Las 62-002

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do:

   – obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji

   – przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych

   – kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora obowiązków prawnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności.

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, numery PESEL, dane kontaktowe.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  –  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  –  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  –  przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

  –  archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości

     co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.